台語版《心經》kah《金剛經》e 經文

Ⅰ.般若波羅蜜多心經(純文字)

般若波羅蜜多心經(圖約93k)

Ⅱ.金剛般若波羅蜜經(純文字)

金剛般若波羅蜜經(圖約700k)

*台語發音(羅馬字)*

*【說明 】kah 【Q & A】*

*金色『心經』*

*『卍』字考*

般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩。行深般若波羅蜜多時。照見五蘊皆空。度一切苦厄 。舍利子。色不異空。空不異色。色即是空。空即是色。受想行 識。亦復如是。舍利子。是諸法空相。不生不滅。不垢不淨。不 增不減。是故,空中無色。無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色 聲香味觸法。無眼界。乃至無意識界。無無明。亦無無明盡。乃 至無老死。亦無老死盡。無苦集滅道。無智亦無得。以無所得故 。菩提薩埵。依般若波羅蜜多故。心無罣礙。無罣礙故。無有恐 怖。遠離顛倒夢想。究竟涅槃。三世諸佛。依般若波羅蜜多故。 得阿耨多羅三藐三菩提。故知般若波羅蜜多。是大神咒。是大明 咒。是無上咒。是無等等咒。能除一切苦。真實不虛。故說般若 波羅蜜多咒。即說咒曰。揭諦揭諦。波羅揭諦。波羅僧揭諦。菩 提薩婆訶。

Poan Na Po Lo Bit To Sim Keng koan chu chai phO sat,heng chhim poan na po lo bit to si,chiau kian ngo un kai khong,tO it chhe khO eh,sia li chu,sek put i~ khong,khong put i~ sek,sek chek si khong,khong chek si sek,siu siong heng sek,iah hok ju si,sia li chu,si chu hoat khong siong,put seng put biat,put kO put cheng, put cheng put kiam,si kO khong tiong bu sek,bu siu siong heng sek,bu gan ni pi~ siat sin i,bu sek seng hiong bi chhiok hoat,bu gan kai,nai chi bu i sek kai,bu bu beng,iah bu bu beng chin,nai chi bu lo si,iah bu lo si chin,bu khO chip biat to,bu ti iah bu tit, i bu sO tit kO,phO the sat to,i poan na po lo bit to kO,sim bu koa gai,bu koa gai kO,bu iu khiong pO, oan li tian to bong siong,kiu keng lip phoan,sam se chu hut,i poan na po lo bit to kO,tit a nO to lo sam biau sam phO the,kO ti poan na po lo bit to, si tai sin chiu,si bu siong chiu,si bu teng teng chiu, leng tu it chhe khO,chin sit put hi,kO soeh poan na po lo bit to chiu,chek soeh chiu oat,kiat the kiat the,po lo kiat the,po lo cheng kiat the, phO thesat po o.
回頁首

金剛般若波羅蜜經

法會因由分第一善現啟請分第二大乘正宗分第三 妙行無住分第四
如理實見分第五正信希有分第六無得無說分第七 依法出生分第八
一相無相分第九莊嚴淨土分第十無為福勝分第十一 尊重正教分第十二
如法受持分第十三離相寂滅分第十四持經功德分第十五 能淨業障分第十六
究竟無我分第十七一體同觀分第十八法界通化分第十九 離色離相分第二十
非說所說分第二十一無法可得分第二十二淨心行善分第二十三 福智無比分第二十四
化無所化分第二十五法身非相分第二十六無斷無滅分第二十七 不受不貪分第二十八
威儀寂靜分第二十九一合理相分第三十知見不生分第三十一 應化非真分第三十二

姚秦三藏法師鳩摩羅什 譯

iau chin sam chong hoat su kiu mO lo sip ek
如是我聞:一時,佛在舍衛國祇樹給孤獨園,與大比丘眾千二百 五十人俱。爾時,世尊食時,著衣持缽,入舍衛大城乞食。於其 城中次第乞已,還至本處。飯食訖,收衣缽,洗足已。敷座而坐 。 【經文台語音】
ju si ngO bun,it si hut chai sia ui kok,ki chhiu kip kO tok hng,i tai pi khiu chiong chhian nng pah go chap jin ki,ni si se chun sit si,tiok i chhi poat,jip sia ui tai sia~ kit sit,i ki sia~ tiong,chhu te kit i,hoan chi pun chhu,hoan sit kit,siu i poat,se chiok i,phO cho ji cho.

回頁首 時長老須菩提在大眾中,即從座起,偏袒右肩,右膝著地,合掌恭敬。而白 佛言:「希有!世尊。如來善護念諸菩薩,善付囑諸菩薩。世尊!善男子、 善女人,發阿耨多羅三藐三菩提心,云何應住?云何降伏其心?」佛言:「 善哉!善哉!須菩提!如汝所說,如來善護念諸菩薩,善付囑諸菩薩。汝今 諦聽,當為汝說。善男子、善女人,發阿耨多羅三藐三菩提心,應如是住, 如是降伏其心。」「唯然!世尊!願樂欲聞。」 【經文台語音】

si tiong lo su phO the,chai tai chiong tiong chek chiong cho khi,phian than iu kian,iu chhek tiok te,hap chiong kiong keng,ji pek hut gen,hi iu se chun,ju lai sian hO liam chu phO sat,sian hu chiok chu phO sat,se chun,sian lam chu sian lu jin,hoat a nO to lo sam biau sam phO the sim,eng un ho chu,un ho hang hok ki sim,hut gian,sian chai sian chai,su phO the,ju ni sO soeh,ju lai sian hO liam chu phO sat,sian hu chiok chu phO sat,ni kim the tia~,tong ui ni soeh,sian lam chu sian lu jin,hoat a no to lo sam biau sam phO thesim,eng ju si chu,ju si hang hok ki sim,ui jian,se chun,goan ngau iok bun.

回頁首 佛告須菩提:「諸菩薩摩訶薩,應如是降伏其心:所有一切眾生之類─若卵 生、若胎生、若濕生、若化生;若有色、若無色;若有想、若無想;若非有 想非無想,我皆令入無餘涅槃而滅度之。如是滅度無量無數無邊眾生,實無 眾生得滅度者。何以故?須菩提!若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相, 即非菩薩。」 【經文台語音】

hut ko su phO the,chu phO sat mO o sat,eng ju si hang hok ki sim,sO iu it chhe chiong seng chi lui,jiok loan seng,jiok thai seng,jiok sip seng,jiok hoa seng,jiok iu sek,jiok bu sek,jiok iu siong,jiok bu siong,jiok hui iu siong,hui bu siong, ngO kai leng jip bu i liap phoan ji biat tO chi,ju si biat tO bu liong bu sO bu pian chiong seng,sit bu chiong seng tit biat tO chia,ho i kO,su phO the,jiok phO sat iu ngO siong,jin siong,chiong seng siong,siu chia siong,chek hui phO sat.
回頁首 復次:「須菩提!菩薩於法,應無所住,行於布施。所謂不住色布施,不住 聲、香、味、觸、法布施。須菩提!菩薩應如是布施,不住於相。何以故? 若菩薩不住相布施,其福德不可思量。須菩提!於意云何?東方虛空可思量 不?」「不也,世尊!」「須菩提!南、西、北方、四維、上、下虛空,可 思量不?」「不也。世尊!」「須菩提!菩薩無住相布施,福德亦復如是, 不可思量。須菩提!菩薩但應如所教住!」 【經文台語音】
hok chhu,su phO the,phO sat i hoat,eng bu sO chu,heng i pO si,sO ui put chu sek pO si,put chu seng hiong bi chhiok hoat pO si,su phO the,phO sat eng ju si pO si,put chu i siong,ho i kO,jiok phO sat put chu siong pO si,ki hok tek put kho si liong, su phO the,i i un ho,tang hong hi khang,kho si liong hO,put ia,se chun,su phO the, lam sai pak hng,su ui siong ha hi khang,kho su liong hO,put ia,se chun,su phO the,phO sat bu chu siong pO si,hok tek iah hok ju si put kho su liong,su phO the, phO sat tan eng ju sO kau chu.
回頁首 「須菩提!於意云何?可以身相見如來不?」「不也,世尊!不可以身相得 見如來。何以故?如來所說身相,即非身相。」佛告須菩提:「凡所有相, 皆是虛妄。若見諸相非相,即見如來。」 【經文台語音】
su phO the,i i un ho,kho i sin siong kian ju lai hO,put ia,se chun,put kho i sin siong tit kian ju lai,ho i khO,ju lai sO soeh sin siong,chek hui sin siong,hut ko su phO the,hoan sO iu siong,kai si hi bong,jiok kian chu siong hui siong,chek kian ju lai.
回頁首 須菩提白佛言:「世尊!頗有眾生,得聞如是言說章句,生實信不?」佛告 須菩提:「莫作是說!如來滅後,後五百歲,有持戒修福者,於此章句,能 生信心,以此為實。當知是人,不於一佛、二佛、三四五佛而種善根,已於 無量千萬佛所種諸善根。聞是章句,乃至一念生淨信者;須菩提!如來悉知 悉見,是諸眾生得如是無量福德。何以故?是諸眾生,無復我相、人相、眾 生相、壽者相、無法相,亦無非法相。何以故?是諸眾生若心取相,即為著 我、人、眾生、壽者。若取法相,即著我、人、眾生、壽者。何以故?若取 非法相,即著我、人、眾生、壽者。是故不應取法,不應取非法。以是義故 ,如來常說:汝等比丘!知我說法,如筏喻者;法尚應捨,何況非法?」 【經文台語音】
su phO the pek hut gian,se chun,phO iu chiong seng,tit bun ju si gian soeh chiang ku,seng sin sim hO,hut ko su phO the,bok chok si soeh,ju lai biat hO,hO ngo pah soe,iu chhi kai siu hok chia,i chhu chiang ku,leng seng sin sim,i chhu ui sit,tong ti si jin,put i it hut ji hut sam su ngo hut ji cheng sian kin,i i bu liong chhian ban hut sO, cheng chu sian kin,bun si chiang ku,nai chi it liam seng cheng sin chia,su phO the,ju lai sek ti sek kian,si chu jiong seng,tit ju si bu liong hok tek,ho i kO,si chu chiong seng,bu hok ngo siong,jin siong,chiong seng siong,siu chia siong,bu hoat siong, ia bu hui hoat siong,ho i kO,si chu chiong seng,jiok sim chhu siong,chek ui tiok ngo jin chiong seng siu chia,jiok chhu hoat siong,chek tiok ngO jin chiong seng siu chia,ho i kO,jiok chhu hui hoat siong,chek tiok ngo jin chiong seng siu chia,si kO put eng chhu hoat,put eng chhu hui hoat,i si gi kO,ju lai siong soeh,ni teng pi khiu, ti ngO soeh hoat,ju hoat ju chia,hoat siong eng sia,ho hong hui hoat.
回頁首 「須菩提!於意云何?如來得阿耨多羅三藐三菩提耶?如來有所說法耶?」 須菩提言:「如我解佛所說義,無有定法,名阿耨多羅三藐三菩提;亦無有 定法如來可說。何以故?如來所說法,皆不可取、不可說;非法、非非法。 所以者何?一切賢聖,皆以無為法,而有差別。」 【經文台語音】
su phO the,i i un ho,ju lai tit a no to lo sam biau sam phO the ia,ju lai iu sO soeh hoat ia,su phO the gian,ju ngo kai hut sO soeh gi,bu iu teng hoat,beng a no to lo sam biau sam phO the,iah bu iu teng hoat,ju lai kho soeh,ho i kO,ju lai sO soeh hoatkai put kho chhu,put kho soeh,hui hoat hui hui hoat,soO i chia ho,it chhe hian seng,kai i bu ui hoat, ji iu chha piat.
回頁首 「須菩提!於意云何?若人滿三千大千世界七寶,以用布施。是人所得福德 ,寧為多不?須菩提言:「甚多。世尊!何以故?是福德,即非福德性。是 故如來說福德多。」「若復有人,於此經中,受持乃至四句偈等,為他人說 ,其福勝彼。何以故?須菩提!一切諸佛,及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法, 皆從此經出。須菩提!所謂佛法者,即非佛法。」 【經文台語音】
su phO the,i i un ho,jiok jin boan sam chhian tai chhian se kai chhit po,i iong pO si, si jin sO tit hok tek,leng ui to hO,su phO the gian,sim to,se chun,ho i kO,si hok tek, chek hui hok tek seng,si kOju lai soeh hok tek to,jiok hok iu jin,i chhu keng tiong, siu chhi nai chi si ku kiat,ui tha~ jin soeh,ki hok seng pi,ho i kO,su phO the,it chhe chu hut,kip chu hut a no to lo sam biau sam phO the hoat,kai chiong chhu keng chhut, su phO the,sO ui hut hoat chia,chek hui hut hoat.
回頁首 「須菩提!於意云何?須陀洹能作是念,我得須陀洹果不?」須菩提言:「 不也。世尊!何以故?須陀洹名為入流,而無所入;不入色、聲、香、味、 觸、法。是名須陀洹。」「須菩提!於意云何?斯陀含能作是念,我得斯陀 含果不?」須菩提言:「不也。世尊!何以故?斯陀含名一往來,而實無往 來,是名斯陀含。」「須菩提,於意云何?阿那含能作是念,我得阿那含果 不?」須菩提言:「不也。世尊!何以故?阿那含名為不來,而實無不來, 是故名阿那含。」「須菩提!於意云何?阿羅漢能作是念,我得阿羅漢道不 ?」須菩提言:「不也。世尊!何以故?實無有法名阿羅漢。世尊!若阿羅 漢作是念,我得阿羅漢道,即為著我、人、眾生、壽者。世尊!佛說我得無 諍三昧,人中最為第一,是第一離欲阿羅漢。世尊!我不作是念:『我是離 欲阿羅漢。』世尊!我若作是念,我得阿羅漢道,世尊則不說須菩提是樂阿 蘭那行者,以須菩提實無所行,而名須菩提,是樂阿蘭那行。」 【經文台語音】
su phO the,i i un ho,su to hoan leng chok si liam.ngO tit su to hoan ko hO,su phO the gian,put ia,se chun,ho i kO,su to hoan beng ui jip liu,ji bu sO jip,put jip sek seng hiong bi chhiok hoat,si beng su to hoan,su phO the,i i un ho,su to ham leng chok si liam,ngO tit su to ham ko hO,su phO the gian,put ia,se chun,ho i kO,su to ham beng it ong lai, ji sit bu ong lai,si beng su to ham,su phO the,i i un ho,a na ham leng chok si liam,ngO tit a na ham ko hO,su phO the gian,put ia,se chun,ho i kO,a na ham beng ui put lai,ji sit bu put lai,si kO beng a na ham,su phO the,i i un ho,a lo han leng chok si liam,ngO tit a lo han to hO,su phO the gian,put ia,se chun,ho i kO,sit bu iu hoat,beng a lo han, se chun,jiok a lo han chok si liam,ngO tit a lo han to,chek ui tiok ngO jin chiong seng siu chia,se chun,hut soeh ngO tit bu cheng sam mai,jin tiong chui ui te it,si te it li iok a lo han,se chun,ngO put chok si liam,ngO si li iok a lo han,se chun,ngO jiok chok si liam,ngO tit a lo han to,se chun chek put soeh su phO the si ngau a lan na heng chia, i su phO the sit bu sO heng,ji beng su phO the,si ngau a lan na heng.
回頁首 佛告須菩提:「於意云何?如來昔在然燈佛所,於法有所得不?」「不也, 世尊!如來在然燈佛所,於法實無所得。」「須菩提!於意云何?菩薩莊嚴 佛土不?」「不也。世尊!何以故?莊嚴佛土者,即非莊嚴,是名莊嚴。」 「是故,須菩提!諸菩薩摩訶薩,應如是生清淨心,不應住色生心,不應住 聲、香、味、觸、法生心,應無所住,而生其心。須菩提!譬如有人,身如 須彌山,於意云何?是身為大不?」須菩提言:「甚大。世尊!何以故?佛 說非身,是名大身。」 【經文台語音】
hut ko su phO the,i i un ho,ju lai sek chai jian teng hut sO,i hoat iu sO tit hO,put ia,se chun,ju lai chaijian teng hut sO,i hoat sit bu sO tit,su phO the,i i un ho,phO sat chong giam hut thO hO,put ia,se chun,ho i kO,chong giam hut thO chia,chek hui chong giam, si beng chong giam,si kO su phO the,chu phO sat mo o sat,eng ju si seng chheng cheng sim,put eng chu sek seng sim,put eng chu seng hiong bi chhiok hoat seng sim,eng bu sO chu ji seng ki sim,su phO the,phi ju iu jin,sin ju su mi san ong,i i un ho,si sin ui tai hO, su phO the gian,sim tai,se chun,ho i kO,hut soeh hui sin,si beng tai sin.
回頁首 「須菩提!如恆河中所有沙數,如是沙等恆河,於意云何?是諸恆河沙,寧 為多不?」須菩提言:「甚多。世尊!但諸恆河,尚多無數,何況其沙?」 「須菩提!我今實言告汝,若有善男子、善女人,以七寶滿爾所恆河沙數三 千大千世界,以用布施,得福多不?」須菩提言:「甚多。世尊!」佛告須 菩提:「若善男子、善女人,於此經中,乃至受持四句偈等,為他人說,而 此福德,勝前福德。」 【經文台語音】
su phO the,ju heng ho tiong sO iu sa sO,ju si sa teng heng ho,i i un ho,si chu heng ho sa, leng ui to hO,su phO the gian,sim to,se chun,tan chu heng ho siong to bu sO,ho hong ki sa,su phO the,ngO kim sit gian ko ni,jiok iu sian lam chu sian lu jin,i chhit po boan ni sO heng ho sa sO sam chhian tai chhian se kai,i iong pO si,tit hok to hO,su phO the gian, sim to,se chun,hun ko su phO the,jiok sian lam chu sian lu jin,i chhu keng tiong,nai chi siu chhi si ku kiat teng ui tha~ jin soeh,ji chhu hok tek,seng chian hok tek.
回頁首 復次:「須菩提!隨說是經,乃至四句偈等,當知此處,一切世間天、人、 阿修羅,皆應供養,如佛塔廟。何況有人,盡能受持、讀誦。須菩提!當知 是人,成就最上第一希有之法;若是經典所在之處,即為有佛,若尊重弟子 。」 【經文台語音】
hok chhu,su phO the,sui soeh si keng,nai chi si ku kiat teng,tong ti chhu chhu,it chhe se kan thian jin a siu lo,kai eng kiong iong,ju hut tha bio,ho hong iu jin chin leng siu chhi thhok siong,su phO the,tong ti si jin,seng chiu chui siong te it hi iu chi hoat,jiok si keng tian sO chai chi chhu,chek ui iu hut,jiok chun tiong te chu.
回頁首 爾時,須菩提白佛言:「世尊!當何名此經?我等云何奉持?」佛告須菩提 :「是經名為金剛般若波羅蜜,以是名字,汝當奉持。所以者何?須菩提! 佛說般若波羅蜜,即非般若波羅蜜,是名般若波羅蜜。須菩提!於意云何? 如來有所說法不?」須菩提白佛言:「世尊!如來無所說。」「須菩提!於 意云何?三千大千世界所有微塵,是為多不?」須菩提言:「甚多。世尊! 」「須菩提!諸微塵,如來說非微塵,是名微塵。如來說世界非世界,是名 世界。須菩提,於意云何?可以三十二相見如來不?」「不也。世尊!不可 以三十二相得見如來。何以故?如來說三十二相,即是非相,是名三十二相 。」「須菩提!若有善男子、善女人,以恆河沙等身命布施,若復有人,於 此經中,乃至受持四句偈等,為他人說,其福甚多!」 【經文台語音】
ni si su phO the pek hut gian,se chun,tong ho beng chhu keng,ngO teng un ho hong chhi, hut ko su phO the,si keng beng ui kim kong poan na po lo bit,i si beng ji,ni tong hong chhi,sO i chia ho,su phO the hut soeh poan na po lo bit,chek hui poan na po lo bit,si beng poan na po lo bit,su phO the,i i un ho,ju lai iu sO soeh hoat hO,su phO the pek hut gian,se chun,ju lai bu sO soeh,su phO the,i i un ho,sam chhian tai chhian se kai sO iu bi tin,si ui to hO,su phO the gian,sim to,se chun,su phO the,chu bi tin,ju lai soeh hui bi tin, si beng bi tin,ju lai soehse kai,hui se kai,si beng se kai,su phO the,i i un ho,kho i sam sip ji siong kian ju lai hO,put ia,se chun,put kho i sam sip ji siong tit kian ju lai,ho i kO,ju lai soeh sam sip ji siong,chek si hui siong,si beng sam sip ji siong,su phO the,jiok iu sian lam chu sian lu jin,i heng ho sa teng sin mia~ pO si,jiok hok iu jin,i chhu keng tiong,nai chi siu chhi si ku kiat teng,ui tha~ jin soeh,ki hok sim to.
回頁首 爾時,須菩提聞說是經,深解義趣,涕淚悲泣,而白佛言:「希有!世尊。 佛說如是甚深經典,我從昔來所得慧眼,未曾得聞如是之經。世尊!若復有 人得聞是經,信心清淨,即生實相。當知是人成就第一希有功德。世尊!是 實相者,即是非相,是故如來說名實相。世尊!我今得聞如是經典,信解受 持不足為難,若當來世後五百歲,其有眾生,得聞是經,信解受持,是人即 為第一希有。何以故?此人無我相、無人相、無眾生相、無壽者相,所以者 何?我相,即是非相;人相、眾生相、壽者相,即是非相。何以故?離一切 諸相,即名諸佛。」佛告須菩提:「如是,如是!若復有人,得聞是經,不 驚、不怖、不畏,當知是人,甚為希有。何以故?須菩提!如來說第一波羅 蜜即非第一波羅蜜,是名第一波羅蜜。須菩提!忍辱波羅蜜,如來說非忍辱 波羅蜜,是名忍辱波羅蜜。何以故?須菩提!如我昔為歌利王割截身體,我 於爾時,無我相、無人相、無眾生相,無壽者相。何以故?我於往昔節節支 解時,若有我相、人相、眾生相、壽者相,應生瞋恨。須菩提!又念過去於 五百世,作忍辱仙人,於爾所世,無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。 是故,須菩提!菩薩應離一切相,發阿耨多羅三藐三菩提心,不應住色生心 ,不應住聲、香、味、觸、法生心,應生無所住心。若心有住,即為非住。 是故佛說菩薩心,不應住色布施。須菩提!菩薩為利益一切眾生故,應如是 布施。如來說一切諸相,即是非相;又說一切眾生,即非眾生。須菩提!如 來是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者。須菩提!如來所得法 ,此法無實無虛。須菩提!若菩薩心住於法,而行布施,如人入闇,即無所 見。若菩薩心不住法,而行布施,如人有目,日光明照,見種種色。須菩提 !當來之世,若有善男子、善女人,能於此經受持、讀誦,即為如來,以佛 智慧,悉知是人,悉見是人,皆得成就無量無邊功德。」 【經文台語音】
ni si su phO the,bun soeh si keng,chhim kai gi chhu,the lui pi khip,ji pek hut gian,hi iu se chun,hut soeh ju si sim chhim keng tian,ngO chiong sek lai sO tit hui gan,bi cheng tit bun ju si chi keng,se chun,jiok hok iu jin,tit bun si keng,sin sim chheng cheng,chek seng sit siong,tong ti si jin,seng chiu te it hi iu kong tek,se chun,si sit siong chia,chek hui sit siong,si kO ju lai soeh beng sit siong,se chun,ngO kim tit bun ju si keng tian, sin kai siu chhi,put chiok ui lan,jiok tong lai se,hO ngO pah soe,ki iu chiong seng,tit bun si keng,sin kai siu chhi,si jin chek ui te it hi iu,ho i kO,chhu jin bu ngO siong,bu jin siong, bu chiong seng siong,bu siu chia siong,sO i chia ho,ngO siong chek si hui siong,jin siong chiong seng siong siu chia siong,chek si hui siong,ho i kO,li it chhe chu siong, chek si chu hut,hut ko su phO the,ju si ju si,jiok hok iu jin,tit bun si keng,put keng put pO put ui,tong ti si jin,sim ui hi iu,ho i kO,su phO the,ju lai soeh te it po lo bit,chek hui te it po lo bit,si beng te it po lo bit,su phO the,jim jiok po lo bit,ju lai soeh hui jim jiok po lo bit,si beng jim jiok po lo bit,ho i kO,su phO the,ju ngOsek ui koa li ong koah chiat sin the, ngO i ni si bu ngO siong,bu jin siong,bu chiong seng siong,bu siu chia siong,ho i kO, ngO i ong sek chiat chiat chi kai si,jiok iu ngO siong jin siong,chiong seng siong,siu chia siong,eng seng chin hun,su phO the,iu liam koe khi i ngO pah se,chok jim jiok sian jin, i ni sO se,bu ngO siong,bu jin siong,bu chiong seng siong,bu siu chia siong,si kO su phO the,phO sat eng li it chhe siong,hoat a no to lo sam biau sam phO the sim,put eng chu sek seng sim,put eng chu seng hiong bi chhiok hoat seng sim,eng seng bu sO chu sim, jiok sim iu chu,chek ui hui chu,si kO hut soeh phO sat sim,put eng chu sek pO si,su phO the,phO sat ui li ek it chhe chiong seng kO,eng ju si pO si,ju lai soeh it chhe chu siong chek si hui siong,iu soeh it chhe chiong seng,chek hui chiong seng,su phO the,ju lai si chin gi chia,sit gi chia,ju gi chia,put kong gi chia,put i~ gi chia,su phO the,ju lai sO tit hoat,chhu hoat bu sit bu hi,su phO the,jiok phO sat sim chu i hoat ji heng pO si,ju jin jip am,chek bu sO kian,jiok phO sat sim put chu hoat ji heng pO si,ju jin iu bak,jit kong beng chiau,kian chiong chiong sek,su phO the,tong lai chi se,jiok iu sian lam chu sian lu jin, leng i chhu keng siu chhi thok siong,chek ui ju lai,i hut ti hui,sek ti si jin,sek kian si jin, kai tit seng chiu bu liong bu pian kong tek.
回頁首 「須菩提!若有善男子、善女人,初日分以恆河沙等身布施;中日分復以恆 河沙等身布施;後日分亦以恆河沙等身布施,如是無量百千萬億劫,以身布 施。若復有人,聞此經典,信心不逆,其福勝彼。何況書寫、受持、讀誦、 為人解說。須菩提!以要言之,是經有不可思議,不可稱量,無邊功德,如 來為發大乘者說,為發最上乘者說,若有人能受持、讀誦、廣為人說,如來 悉知是人、悉見是人,皆得成就不可量、不可稱、無有邊、不可思議功德, 如是人等,即為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提。何以故?須菩提!若樂小法 者,著我見、人見、眾生見、壽者見,則於此經不能聽受、讀誦、為人解說 。須菩提!在在處處,若有此經,一切世間,天、人、阿修羅所應供養,當 知此處,即為是塔,皆應恭敬,作禮圍遶,以諸華香而散其處。」 【經文台語音】
su phO the,jiok iu sian lam chu sian lu jin,chhu jit hun i heng ho sa teng sin pO si,tiong jit hun hok i heng ho sa teng sin pO si,hO jit hun iah i heng ho sa teng sin pO si,ju si bu liong pah chhian ban ek kiap,i sin pO si,jiok hok iu jin,bun chhu keng tian,sin sim put gek,ki hok seng pi,ho hong su sia siu chhi thok siong,ui jin kai soeh,su phO the,i iau gian chi,si keng iu put kho si gi,put kho chheng liong,bu pian kong tek,ju lai ui hoat tai seng chia soeh,ui hoat chui siong seng chia soeh,jiok iu jin leng siu chhi thok siong,kong ui jin soeh,ju lai sek ti si jin,sek kian si jin,kai tit sheng chiu put kho liong,put kho chheng,bu iu pian,put kho su gi kong tek.ju si jin teng,chek ui ho tam ju lai a no to lo sam biau sam phO the,ho i kO, su phO the,jiok ngau sio hoat chia,tiok ngO kian jin kian chiong seng kian siu chia kian, chek i chhu keng put leng teng siu thok siong,ui jin kai soeh,su phO the,chai chai chhu chhu,jiok iu chhu keng,it chhe se kan thian jin a siu lo,sO eng kiong iong,tong ti chhu chhu, chek ui si tha,kai eng kiong keng,chok le ui jiau,i chu hoa hiong ji san ki chhu.
回頁首 復次:「須菩提!善男子、善女人,受持、讀誦此經,若為人輕賤,是人先 世罪業,應墮惡道。以今世人輕賤故,先世罪業,則為消滅,當得阿耨多羅 三藐三菩提。須菩提!我念過去無量阿僧祇劫,於然燈佛前,得值八百四千 萬億那由他諸佛,悉皆供養承事,無空過者。若復有人,於後末世,能受持 、讀誦此經,所得功德,於我所供養諸佛功德,百分不及一,千萬億分,乃 至算數譬喻所不能及。須菩提!若善男子、善女人,於後末世,有受持、讀 誦此經,所得功德,我若具說者,或有人聞,心即狂亂,狐疑不信。須菩提 !當知是經義不可思議,果報亦不可思議。」 【經文台語音】
hok chhu,su phO the,jiok sian lam chu sian lu jin,siu chhi thok siong chhu keng,jiok ui jin khin chian,si jin sian se chui giap,eng tui ok to,i kim se jin khin chian kO,sian se chui giap, chek ui siau biat,tong tit a no to lo sam biau sam phO the,su phO the,ngO liam koe khi bu liong a cheng ki kiap,i jian teng hut chian,tit tat peh pah si chheng ban ek na iu tha~ chu hut, sek kai kiong iong,seng su bu khang koe chia,jiok hok iu jin,i ho boat se,leng siu chhi thok siong chhu keng,i ngO sO kiong iong chu hut kong tek,pah hun put kip it,chhian ban ek hun, nai chi sng sO phi ju sO put leng kip,su phO the,jiok sian lam chu sian lu jin,i ho boat se,iu siu chhi thok siong chhu keng,sO tie kong tek,ngO jiok ku soeh chia,hek iu jin bun,sim chek kong loan,hO gi put sin,su phO the,tong ti si keng gi put kho su gi,ko po iah put kho su gi.
回頁首 爾時,須菩提白佛言:「世尊,善男子、善女人,發阿耨多羅三藐三菩提心 ,云何應住?云何降伏其心?」佛告須菩提:「善男子、善女人,發阿耨多 羅三藐三菩提心者,當生如是心:我應滅度一切眾生;滅度一切眾生已,而 無有一眾生實滅度者,何以故?須菩提若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者 相,即非菩薩。所以者何?須菩提!實無有法,發阿耨多羅三藐三菩提心者 。須菩提!於意云何?如來於然燈佛所,有法得阿耨多羅三藐三菩提不?」 「不也。世尊!如我解佛所說義,佛於然燈佛所,無有法得阿耨多羅三藐三 菩提。」佛言:「如是!如是!須菩提!實無有法,如來得阿耨多羅三藐三 菩提。須菩提!若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者,然燈佛即不與我授記 :『汝於來世當得作佛,號釋迦牟尼。』以實無有法,得阿耨多羅三藐三菩 提,是故然燈佛與我授記,作是言:『汝於來世,當得作佛,號釋迦牟尼。 』何以故?如來者,即諸法如義。若有人言:如來得阿耨多羅三藐三菩提, 須菩提!實無有法,佛得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提!如來所得阿耨多羅 三藐三菩提,於是中無實無虛。是故如來說一切法,皆是佛法。須菩提!所 言一切法者,即非一切法,是故名一切法。須菩提!譬如人身長大。」須菩 提言:「世尊!如來說人身長大,即為非大身,是名大身。」「須菩提!菩 薩亦如是。若作是言:『我當滅度無量眾生。』即不名菩薩。何以故?須菩 提!實無有法,名為菩薩。是故佛說:『一切法,無我、無人、無眾生、無 壽者。』須菩提!若菩薩作是言:『我當莊嚴佛土。』是不名菩薩。何以故 ?如來說莊嚴佛土者,即非莊嚴,是名莊嚴。須菩提!若菩薩通達無我法者 ,如來說名真是菩薩。」 【經文台語音】
ni si su phO the pek hut gian,se chun,sian lam chu sian lu jin,hoat ano to lo sam biau sam phO the sim,un ho eng chu,un ho hang hok ki sim,hut ko su phO the,sian lam chu sian lu jin, hoat a no to lo sam biau sam phO the sim chia,tong seng ju si sim,ngO eng biat tO it chhe chiong seng,biat tO it chhe chiong seng i,ji bu iu it chiong seng tit biat tO chia,ho i kO, jiok phO sat iu ngO siong jin siong chiong seng siong siu chia siong,chek hui phO sat,sO i chia ho,su phO the,sit bu iu hoat,hoat a no to lo sam biau sam phO the sim chia,su phO the, i i un ho,ju lai i jian teng hut sO,iu hoat tit a no to lo sam biau sam phO the ho,put ia,se chun, ju ngO kai hut sO soeh gi,hut i jian teng hut sO,bu iu hoat tit a no to lo sam biau sam phO the, hut gian ju si ju si,su phO the,sit bu iu hoat,ju lai tit a no to lo sam biau sam phO the,su phO the,jiok iu hoat,ju lai tit a no to lo sam biau sam phO the chia,jianteng hut chek put i ngO siu ki,ni i lai se,tong tit chok hut,ho sek kia mo ni,i sit bu iu hoat,tit a no to lot sam biau sam phO the,si kO jian teng hut i ngO siu ki,chok si gian,ni i lai se tong tit chok hut,ho sek kai mo ni,ho i kO,ju lai chia,chek chu hoat ju gi,jiok iu jin gian,ju lai tit a no to lo sam biau sam phO the, su phO the,sit bu iu hoat,hut tit a no to lo sam biau sam phO the,su phO the,ju lai sO tit a no to lo sam biau sam phO the,i si tiong bu sit bu hi,si kO ju la soeh it chhe hoat,kai si hut hoat, su phO the,sO gian it chhe hoat chia,chek hui it chhe hoat,si kO beng it chhe hoat,su phO the, phi ju jin sin tiong tai,su phO the gian,se chu,ju lai soeh jin sin tiong tai,chek ui hui tai sin,si beng tai sin,su phO the,phO sat iah ju si,jiok chok si gian,ngO tong biat tO bu liong chiong seng,chek put beng si phO sat,ho i kO,su phO the,sit bu iu hoat,beng ui phO sat,si kO hut soeh it chhe hoat,bu ngO bu jin bu chiong seng bu siu chia,su phO the,jiok phO sat chok si gian,ngO tong chong giam hut tO,si put beng phO sat,ho i kO,ju lai soeh,chong giam hut thO chia,chek hui chong giam,si beng chong giam,su phO the,jiok phO sat tong tat bu ngO hoat chia,ju lai soeh beng chin si phO sat.
回頁首 「須菩提!於意云何?如來有肉眼不?」「如是,世尊!如來有肉眼。」「 須菩提!於意云何?如來有天眼不?」「如是,世尊!如來有天眼。」「須 菩提!於意云何?如來有慧眼不?」「如是,世尊!如來有慧眼。」「須菩 提!於意云何?如來有法眼不?」「如是,世尊!如來有法眼。」「須菩提 !於意云何?如來有佛眼不?」「如是,世尊!如來有佛眼。」「須菩提! 於意云何?如恆河中所有沙,佛說是沙不?」「如是,世尊!如來說是沙。 」「須菩提!於意云何?如一恆河中所有沙,有如是沙等恆河,是諸恆河所 有沙數,佛世界如是,寧為多不?」「甚多。世尊!」佛告須菩提:「爾所 國土中,所有眾生若干種心,如來悉知。何以故?如來說諸心,皆為非心, 是名為心。所以者何?須菩提!過去心不可得,現在心不可得,未來心不可 得。」 【經文台語音】
su phO the,i i un ho,ju lai iu jiok gan hO,ju si,se chun,ju lai iu jiok gan,su phO the,i i un ho, ju lai iu thian gan hO,ju si se chun,ju lai iu thian gan,su phO the,i i un ho,ju lai iu hui gan hO,ju si,se chun,ju lai iu hui gan,su phO the,i i un ho,ju lai iu hoat gan hO,ju si se chun, ju lai iu hoat gan,su phO the,i i un ho,ju lai iu hut gan hO,ju si,se chun,ju lai iu hut gan,su phO the i i un ho,ju heng ho tiong,sO iu sa,hut soeh si sa hO,ju si,se chun,ju lai soeh si sa, su phO the,i i un ho,ju it heng ho tiong sO iu sa,iu ju si teng sa ho,si chu heng ho sO iu sa sOhut se kai,ju si leng ui to hO,sim to,se chun,hut ko su phO the,ni sO kok tO tiong,sO iu chiong seng,jiok kan chiong sim,ju lai sek ti,ho i kO,ju lai soeh chu sim,kai ui hui sim,si beng ui sim,sO i chia ho,su phO the,koe khi sim put kho tit,hian chai sim put kho tit,bi lai sim put kho tit.
回頁首 「須菩提!於意云何?若有人滿三千大千世界七寶,以用布施,是人以是因 緣,得福多不?」「如是,世尊!此人以是因緣,得福甚多。」「須菩提! 若福德有實,如來不說得福德多,以福德無故,如來說得福德多。」 【經文台語音】
su phO the,i i un ho,jiok iu jin boan sam chhian tai chhian se kai chhit po,i iong pO si, si jin i si in ian,tit hok to hO,ju si se chun,chhu jin i si in ian,tit hok sim to,su phO the, jiok hok tek iu sit,ju lai put soeh tit hok tek to,i hok tek bu kO,ju lai soeh tit hok tek to.
回頁首 「須菩提!於意云何?佛可以具足色身見不?」「不也,世尊!如來不應以 具足色身見。何以故?如來說具足色身,即非具足色身,是名具足色身。」 「須菩提!於意云何?如來可以具足諸相見不?」「不也,世尊!如來不應 以具足諸相見。何以故?如來說諸相具足,即非諸相具足,是名諸相具足。」 【經文台語音】
su phO the,i i un ho,hut kho i ki chiok sek sin kian hO,put ia,se chun,ju lai put eng i ku chiok sek sin kian,ho i kO,ju lai soeh ki chiok sek sin,chek hui ki chiok sek sin,si beng ki chiok sek sin,su phO the,i i un ho,ju lai kho i ki chiok chu siong kian hO,put ia,se chun, ju lai put eng i ki chiok chu siong kian,ho i kO,ju lai soeh chu siong ki chiok,chek hui ki chiok,si beng chu siong ki chiok.
回頁首 「須菩提!汝勿謂如來作是念:我當有所說法。莫作是念!何以故?若人言 如來有所說法,即為謗佛,不能解我所說故。須菩提!說法者,無法可說, 是名說法。」爾時,慧命須菩提白佛言:「世尊!頗有眾生,於未來世,聞 說是法,生信心不?」佛言:「須菩提!彼非眾生,非不眾生。何以故?須 菩提!眾生,眾生者,如來說非眾生,是名眾生。」 【經文台語音】
su phO the,ni but ui ju lai chok si liam,ngO tong iu sO soeh hoat,bok chok si liam,ho i kO,jiok jin gian.ju lai iu sO soeh hoat,chek ui pong hut,put leng kai ngO sO soeh kO, su phO the,soeh hoat chia,bu hoat kho soeh,si beng soeh hoat,ni si hui beng su phO the pek hut gian,se chun,pho iu chiong seng ,i bi lai se,bun soeh si hoat,seng sin sim hO, hut gian su phO the,pi hui chiong seng,hui put chiong seng,ho i kO,su phO the,chiong seng chiong seng chia,ju lai soeh hui chiong seng si beng chiong seng.
回頁首 須菩提白佛言:「世尊!佛得阿耨多羅三藐三菩提,為無所得耶?」佛言: 「如是!如是!須菩提!我於阿耨多羅三藐三菩提,乃至無有少法可得,是 名阿耨多羅三藐三菩提。」 【經文台語音】
su phO the pek hut gian,se chun,hut tit a no to lo sam biau sam phO the ui bu sO tit ia, hut gian,ju si ju ju si,su phO the,ngO i a no to lo sam biau sam phO the,nai chi bu iu siau hoat kho tit,si beng a no to lo sam biau sam phO the.
回頁首 復次:「須菩提!是法平等,無有高下,是名阿耨多羅三藐三菩提。以無我 、無人、無眾生、無壽者,修一切善法,即得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提 !所言善法者,如來說即非善法,是名善法。」 【經文台語音】
hok chhu,su phO the,si hoat peng teng,bu iu ko ha,si beng a no to lo sam biau sam phO the,i bu ngO bu jin bu chiong seng bu siu chia,siu it chhe sian hoat,chek tit a no to lo sam biau sam phO the,su phO the,sO gian sian hoat chia,ju lai soeh chek hui sian hoat, si beng sian hoat.
回頁首 「須菩提!若三千大千世界中,所有諸須彌山王,如是等七寶聚,有人持用 布施。若人以此般若波羅蜜經,乃至四句偈等,受持、讀誦,為他人說,於 前福德,百分不及一,百千萬億分,乃至算數譬喻所不能及。」 【經文台語音】
su phO the,jiok sam chhian tai chhian se kai tiong,sO iu chu su mi san ong,ju si teng chhit po chu,iu jin chhi iong pO si,jiok jin i chhu poan na po lo bit keng,nai chi si ku kiat teng,siu chhi thok siong,ui tha~ jin soeh,i chian hok tek,pah hun put kip it,pah chhian ban ek hun,nai chi sng sO phi ju sO put leng kip.
回頁首 「須菩提!於意云何?汝等勿謂如來作是念:『我當度眾生。』須菩提!莫 作是念!何以故?實無有眾生如來度者。若有眾生如來度者,如來即有我、 人、眾生、壽者。須菩提!如來說有我者,即非有我,而凡夫之人,以為有 我。須菩提!凡夫者,如來說即非凡夫,是名凡夫。」 【經文台語音】
su phO the,i i un ho,ni teng but ui ju lai chok si liam,ngO tong tO chiong seng,su phO the,bok chok si liam,ho i kO,sit bu iu chiong seng ju lai tO chia,jiok iu chiong seng ju lai tO chia,ju lai chek iu ngO jin chiong seng siu chia,su phO the,ju lai soeh iu ngO chia,chek hui iu ngO,ji hoan hu chi jin,i ui iu ngO,su phO the,hoan hu chia,ju lai soeh chek hui hoan hu,si beng hoan hu.
回頁首 「須菩提!於意云何?可以三十二相觀如來不?」須菩提言:「如是!如是 !以三十二相觀如來。」佛言:「須菩提!若以三十二相觀如來者,轉輪聖 王即是如來。」須菩提白佛言:「世尊!如我解佛所說義,不應以三十二相 觀如來。」爾時,世尊而說偈言:「若以色見我,以音聲求我,是人行邪道 ,不能見如來。」 【經文台語音】
su phO the,i i un ho,kho i sam sip ji siong koan ju lai hO,su phO the gian,ju si ju si, i sam sip ji siong koan ju lai,hut gian,su phO the,jiok i sam sip ji siong koan ju lai chia, choan lun seng ong,chek si ju lai,su phO the pek hut gian,se chun,ju ngO kai hut sO soeh gi,put eng i sam sip ji siong koan ju lai,ni si se chun ji soeh kian gian, jiok i sek kian ngO,i im seng kiu ngO si jin heng sia to,put leng kian ju lai
回頁首 「須菩提!汝若作是念:『如來不以具足相故,得阿耨多羅三藐三菩提。」 須菩提!莫作是念:『如來不以具足相故,得阿耨多羅三藐三菩提。』須菩 提!汝若作是念,發阿耨多羅三藐三菩提心者,說諸法斷滅。莫作是念!何 以故?發阿耨多羅三藐三菩提心者,於法不說斷滅相。」 【經文台語音】
su phO the,ni jiok chok si liam,ju lai put i ki chiok siong kO,tit a no to lo sam biau sam phO the,su phO the,bok chok si liam,ju lai put i ki chiok siong kO.tit a no to lo sam biau sam phO the,su phO the,ni jiok chok si liam,hoat a no to lo sam biau sam phO the sim chia,soeh chu hoat toan biat,bok chok si liam,ho i kO,hoat a no to lo sam biau sam phO the sim chia,i hoat put soeh toan biat siong.
回頁首 「須菩提!若菩薩以滿恆河沙等世界七寶,持用布施。若復有人,知一切法 無我,得成於忍。此菩薩勝前菩薩所得功德。何以故?須菩提!以諸菩薩不 受福德故。」須菩提白佛言:「世尊!云何菩薩,不受福德?」「須菩提! 菩薩所作福德,不應貪著,是故說:不受福德。」 【經文台語音】
su phO the,jiok phO sat i boan heng ho sa teng se kai chhit po,chhi iong pO si, jiok hok iu jin,ti it chhe hoat bu ngO,tit seng i jim,chhu phO sat seng chian phO sat sO tit kong tek,ho i kO,su phO the,i chu phO sat put siu hok tek kO,su phO the pek hut gian,se chun,un ho phO sat put siu hok tek,su phO the,phO sat sO chok hok tek,put eng tham tiok,si kO soeh put siu hok tek.
回頁首 「須菩提!若有人言:『如來若來、若去;若坐、若臥。』是人不解我所說 義。何以故?如來者,無所從來,亦無所去,故名如來。」 【經文台語音】
su phO the,jiok iu jin gian,ju lai jiok lai jiok khi,jiok cho jiok ngO,si jin put kai ngO sO soeh gi,ho i kO,ju lai chia,bu sO chiong lai,iah bu sO khi,kO beng ju lai.
回頁首

「須菩提!若善男子、善女人,以三千大千世界碎為微塵;於意云何?是微 塵眾,寧為多不?」須菩提言:「甚多。世尊!何以故?若是微塵眾實有者 ,佛即不說是微塵眾。所以者何?佛說微塵眾,即非微塵眾,是名微塵眾。 世尊!如來所說三千大千世界,即非世界,是名世界。何以故?若世界實有 者,即是一合相;如來說一合相,即非一合相,是名一合相。」「須菩提! 一合相者,即是不可說,但凡夫之人,貪著其事。」 【經文台語音】
su phO the,jiok sian lam chu sian lu jin,i sam chhian tai chhian se kai chhui ui bi tin,i i un ho,si bi tin chiong leng ui to hO,su phO the gian,sim to,se chun,ho i kO,jiok si bi tin chiong sit iu chia,hut chek but soeh si bi tin chiong,sO i chia ho, hut soehbi tin chiong chek hui bi tin chiong,si beng bi tin chiong,se chun,ju lai sO soeh sam chhian tai chhian se kai,chek hui se kai,si beng se kai,ho i kO, jiok se kai sit iu chia,chek si it hap siong,ju lai soeh it hap siong,chek hui it hap siong,si beng it hap siong,su phO the,it hap siong chia,chek si but kho soeh, tan hoan hu chi jin,tham tiok ki su.
回頁首 「須菩提!若人言:『佛說我見、人見、眾生見、壽者見。』須菩提!於意 云何?是人解我所說義不?」「不也,世尊!是人不解如來所說義。何以故 ?世尊說我見、人見、眾生見、壽者見,即非我見、人見、眾生見、壽者見 ,是名我見、人見、眾生見、壽者見。」「須菩提!發阿耨多羅三藐三菩提 心者,於一切法,應如是知、如是見、如是信解,不生法相。須菩提!所言 法相者,如來說即非法相,是名法相 。」 【經文台語音】
su phO the,jiok jin gian,hut soeh ngO kian jin kian chiong seng kian siu chia kian,su phO the,i i un ho,si jin kai ngO sO soeh gi hO,put ia,se chun,si jin put kai ju lai sO soeh gi,ho i kO,se chun soeh ngO kian jin kian chiong seng kian siu chia kian,chek hui ngO kian jin kian chiong seng kian siu chia kian,si beng ngO kian jin kian chiong seng kian siu chia kian,su phO the,hoat a no to lo sam biau sam phO the sim chia,i it chhe hoat,eng ju si ti ju si kian,ju si sin kai,put seng hoat siong,su phO the,sO gian hoat siong chia,ju lai soeh chek hui hoat siong, si beng hoat siong.
回頁首 「須菩提!若有人以滿無量阿僧祇世界七寶,持用布施。若有善男子、善女 人,發菩提心者,持於此經,乃至四句偈等,受持、讀誦,為人演說,其福 勝彼。云何為人演說?不取於相,如如不動。何以故?一切有為法,如夢、 幻、泡、影;如露,亦如電,應作如是觀。」佛說是經已,長老須菩提,及 諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷,一切世間天、人、阿修羅,聞佛所說, 皆大歡喜,信受奉行。 【經文台語音】
su phO the,jiok iu jin i boan bu liong a cheng ki se kai chhit po,chhi iong pO si, jiok iu sian lam chu sian lu jin,hoat phO the sim chia,chhi i chhu keng,nai chi si ku kiat teng,siu chhi thok siong,ui jin ian soeh,ki hok seng pi,un ho ui jin ian soeh, put chhu i siong,ju ju put tong,ho i kO,it chhe iu ui hoat,ju bang hoan pho ia~ ju lO iah ju tian,eng chok ju si koanhut soeh si keng i,tiong lo su phO the,kip chu pi khiu pi khiu ni,iu po sat iu po i, it chhe se kan,thian jin a siu lo,bun hut sO soeh,kai tai hoa~ hi,sin siu hong heng.
回頁首

Kim Kong Poan Na Po Lo Bit Keng

●金剛般若波羅蜜經●